Toate articolele scrise de spclep_evp

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate la

expirarea termenului de valabilitate:

 

Actul de identitate care urmează să expire poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării. Este obligatorie solicitarea unei noi cărți de identitate cu cel puțin 15 zile înainte de expirare.

 

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 Lei-  sau a cărții de identitate provizorie- 1 Leu-, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

Programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este:

 

LUNI – VINERI   9 – 13  
MARȚI 9 – 13 şi 15 -19

Eliberarea primului act de identitate începând cu împlinirea vârstei de 14 ani

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de obținere a primului act de identitate începând cu împlinirea vârstei de 14 ani:

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 Lei-  sau a cărții de identitate provizorie- 1 Leu-, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

 

Programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este:

 

LUNI – VINERI   9 – 13  
MARȚI 9 – 13 şi 15 -19

ACTUL DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI ROMÂN – SCURT ISTORIC


Primele acte de identitate au fost eliberate cetăţenilor români ca urmare a Decretului nr. 947 din 24.03.1921 prin care s-a aprobat Regulamentul de aplicare a Legii nr.812 din 19.03.1915, modificată prin Decretul nr.655 din 01.03.1921.

Aceste documente se numeau buletine de înscriere în biroul populaţiei şi în conţinutul lor se regăseau informaţii referitoare la datele de stare civilă, porecla, domiciliul, profesia şi semnalmentele posesorului (statura, părul, fruntea, sprâncenele, ochii, nasul, gura, bărbia, faţa, tenul, semnele particulare).

Deşi regulamentul a stabilit un model al buletinelor de înscriere în biroul populaţiei, pentru că au fost confecţionate de fiecare judeţ în parte, acestea erau diferite ca mărime, culoare şi, uneori, chiar şi conţinut.Buletinul de identitate

Din anul 1949, care a marcat constituirea evidenţei populaţiei în România, actele de identitate care li se eliberau cetăţenilor români au fost tipărite în format unic pentru toată ţara şi s-au numit buletine de identitate.

Acestea cuprindeau mai puţine date despre titular decât cele anterioare, în ele se aplica fotografia titularului şi se eliberau cu termen de valabilitate de 10 ani.

În timp, buletinul de identitate a suferit unele modificări de conţinut în sensul că, din anul 1980 în acesta puteau fi înscrise două termene de valabilitate, prin aplicarea unei a doua fotografii la expirarea primului termen. În acest fel, cetăţeanul român putea fi deţinătorul aceluiaşi buletin de identitate timp de 20 ani.

La început, buletinul de identitate a fost confecţionat cu 8 file, numărul acestora fiind redus la 4, după anul 1990.

Începând cu data de 01.04.2003, nu se mai eliberează buletine de identitate, însă cele care au fost eliberate până la acea dată sunt valabile, în prezent, fiind în uz mai multe tipuri de buletine de identitate.

Buletinul de identitate este un document care s-a completat manual, fiind respectate aceleaşi reguli ca pentru cartea de identitate provizorie.

În buletinul de identitate s-a aplicat, în mod obligatoriu, grupa sanguină şi s-au înscris menţiuni privind starea civilă, copiii sub 14 ani ai titularului, ori referitoare la schimbarea domiciliului.

Cartea de identitate

Legea nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, cu modificările şi completările ulterioare, a creat cadrul legislativ pentru un nou act de identitate şi anume cartea de identitate.

Ca urmare, din luna iunie 1997, a început activitatea de eliberare a cărţii de identitate în locul buletinului de identitate.

Noul document de identitate a fost conceput şi eliberat în sistem informatizat, fiind menit să faciliteze o serie de avantaje, atât pentru stat, cât şi pentru cetăţean.

Cartea de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului acesteia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Structurile abilitate să elibereze acte de identitate sunt serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, precum şi a Consiliului General al mun. Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucureşti.

Cartea de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;

d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 ani au termen de valabilitate de 10 ani.

După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Pe actul de identitate se fac menţiuni numai de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, referitoare la stabilirea reşedinţei, iar în baza comunicării scrise a organelor abilitate, şi cu privire la interdicţia de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu.

Cartea de identitate provizorie

În sensul O.U.G. nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege şi cartea de identitate provizorie.

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri :

a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dar nu poate depăşi un an.

Specific pentru cartea de identitate provizorie este faptul că, solicitantul trebuie să prezinte fotografii care se aplică, atât pe cartea propriu-zisă, cât şi pe partea care rămâne la carnet.

Pe partea dreaptă a fotografiei, aplicată pe cartea de identitate provizorie, se imprimă timbrul sec, iar în partea de jos a fotografiei se aplică ştampila serviciului emitent, astfel încât ambele să cuprindă, atât fotografia cât şi fila documentului.

Aşadar, cetăţenii români se pot legitima, în prezent, cu trei tipuri de documente de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate.

Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice, la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de O.U.G. nr.97/2005.

Este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

Atentie la actele dumneavoastra de identitate si la copii ale acestora!

Stimati cetateni,
Va rugam sa fiti atenti la modul in care va pastrati actele de identitate. Furtul acestora in locuri aglomerate este un fenomen tot mai des intalnit.
Daca ati fost victima unui furt, nu ezitati sa va adresati cat mai urgent celei mai apropiate unitati de politie, unde trebuie sa declarati furtul si sa primiti o dovada a faptului ca sesizarea dumneavoastra a fost inregistrata. De aceasta dovada veti avea nevoie daca vechiul document nu este gasit si doriti sa obtineti un nou act de identitate in locul celui furat.
De asemenea,  atentionam agentii economici asupra modului de pastrare a copiilor primite de la cetateni cu diverse ocazii. Acestea contin date personale ale cetatenilor, care in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pot fi obtinute doar cu acordul detinatorului de drept. Atunci cand copiile nu mai sunt necesare scopului in care cetateanul si-a dat acordul sa fie folosite, ele trebuie distruse astfel incat sa nu mai permita identificarea datelor personale ale acestuia.  Facem aceasta atentionare deoarece copii ale actelor de identitate ajunse la containerele de gunoi au fost folosite de cei care le-au gasit in scopuri care ar putea aduce atingere intereselor cetateanului.
S.P.C.L.E.P. Tarnaveni