Compartiment Stare Civila

Art. 1 Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane.
Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei de către ofiţerii de stare civilă şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Art. 2 (1) Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.
(2) Exemplarul I al actelor de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României pot fi completate şi în sistem informatic.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), exemplarul II al actelor de stare civilă se întocmeşte în format electronic, dacă autorităţile publice locale au emis electronic exemplarul II al actelor de stare civilă.
(4) Începând cu data de 24 septembrie 2023, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în exemplarul I al registrelor de stare civilă pe suport hârtie, iar exemplarul II se întocmeşte numai în format electronic, atât de către ofiţerii de stare civilă din ţară, cât şi de către cei de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României.
(5) În caz de forţă majoră care face imposibilă completarea în sistem informatic, actele de stare civilă exemplarul I se completează olograf, urmând ca după încetarea forţei majore acestea să fie completate informatic.
(6) Menţiunile ulterioare se înscriu în exemplarul II în format electronic de către ofiţerul de stare civilă emitent şi se transmit informatic la primăria care are în păstrare registrele de stare civilă exemplarul I, pentru a fi operate pe actele de stare civilă.
(7) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., utilizează şi valorifică datele din registrele informatice, gestionează şi administrează, potrivit legii, Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, denumit în continuare SIIEASC.
(8) SIIEASC reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru dovedirea identităţii persoanei, producerea, emiterea şi evidenţa actelor de stare civilă, a modificărilor intervenite în statutul persoanei, necesare individualizării în familie, societate şi relaţia cu statul.
(9) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legislaţia specială şi nu pot fi prelucrate decât în condiţiile prevăzute de aceasta.

Art. 3 (1) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc în cadrul:
a) serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.G.E.P.M.B., şi D.E.P.A.B.D.;
b) serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
c) primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu sunt  constituite servicii publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor;
d) misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.
(2) Sunt ofiţeri de stare civilă:
a) la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţelor: primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi personalul care are atribuţii de stare civilă;
b) la nivelul municipiului Bucureşti: primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor şi personalul care are atribuţii de stare civilă din cadrul sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) la nivelul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare de carieră ale României: şefii acestora.
(3) Sunt ofiţeri de stare civilă cu atribuţii restrânse:
a) personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul D.E.P.A.B.D.;
b) la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti: personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al D.G.E.P.M.B.;
c) comandanţii de nave şi aeronave;
d) ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului afacerilor interne, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7).
(4) Activităţile de stare civilă se realizează de către:
a) funcţionarii cu atribuţii de stare civilă din cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a);
b) ofiţerii de stare civilă din cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)- d).
(5) Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale ori altor funcţionari publici din aparatul propriu, respectiv diplomatului care îndeplineşte funcţii consulare ori unuia dintre funcţionarii consulari.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă personalului angajat al Ministerului Afacerilor Externe trimis în misiune permanentă sau temporară pe funcţii tehnico-administrative, care prestează activitate consulară, în situaţiile în care diplomatul care îndeplineşte funcţii consulare sau funcţionarul consular se află în imposibilitatea legală de a întocmi actul de stare civilă.
(7) Ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă când este parte sau declarant.
(8) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), ofiţerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor/D.G.E.P.M.B. înscriu menţiuni în registrele de stare civilă ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor/primăriilor din cadrul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, cu respectarea competenţei teritoriale, precum şi a celorlalte dispoziţii prevăzute în prezenta lege, pentru soluţionarea unor situaţii deosebite, cu aprobarea şefului serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor/directorului D.G.E.P.M.B.

Art. 4 (1) Cetăţenii români şi apatrizii sunt obligaţi să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă produse în ţară la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă.
(2) Cetăţenii străini şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care au domiciliul sau se află temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
(3) Cetăţenii români şi apatrizii sunt obligaţi să solicite, iar persoanele prevăzute la alin. (2) pot cere înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române.
(4) Cetăţenii români aflaţi în străinătate sunt obligaţi să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale străine competente.
(5) Dacă un cetăţean străin s-a căsătorit sau a decedat pe teritoriul României, ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras de pe actul respectiv D.E.P.A.B.D., care îl transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al ţării respective acreditate şi rezidente în România, potrivit obligaţiilor izvorâte din tratate la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. În situaţia misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate, dar nerezidente în România, D.E.P.A.B.D. transmite, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, un extras de pe actul respectiv. Pentru cetăţenii statelor semnatare ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, se transmit extrase multilingve ale actelor de căsătorie şi deces.
(5^1) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (5), emiterea şi transmiterea extraselor de pe actele de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se realizează de către D.E.P.A.B.D.
(6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică pentru actele de stare civilă întocmite pentru solicitanţii de azil/beneficiarii protecţiei internaţionale în România.

Art. 5 (1) Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei solicitantului, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Numele de familie şi prenumele se scriu aşa cum rezultă din actele de identitate, din certificatele de stare civilă şi din alte înscrisuri prezentate de solicitant sau primite de la autorităţile prevăzute de lege.
(3) Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin extins.

Art. 6 (1) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea celor declarate şi concordanţa acestora cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant.
(2) Actul de stare civilă, întocmit în baza declaraţiei, se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi, după caz, de către declarant sau de către soţi şi martori.
(3) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), exemplarul I al actelor de stare civilă se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi, după caz, de către declarant sau de către soţi şi martori, iar  exemplarul II se semnează electronic.
(4) În cazul în care declarantul/soţii nu poate/pot semna, ofiţerul de stare civilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează.
(5) Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, prescurtări şi adăugări în actele de stare civilă.

Art. 7 (1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al locului de coborâre sau de debarcare ori, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază are loc coborârea sau debarcarea.
(2) În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, evenimentul se înregistrează în jurnalul de bord de către comandantul navei.
(3) Comandantul navei poate încheia căsătorii numai între persoane de cetăţenie română. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1).
(4) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara teritoriului României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei în carnetul de drum.
(5) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum, potrivit alin. (2) şi (4), vor cuprinde toate datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, ele făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului în condiţiile prevăzute de alin. (6).
(6) Comandantul navei sau al aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar la sosirea în ţară înaintează prin căpitănia portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă.
(7) În caz de mobilizare, război, participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, Ministerul Apărării Naţionale sau, după caz, Ministerul Afacerilor Interne, pentru efectivele proprii, desemnează ofiţerii de stare civilă care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale militarilor, ale personalului civil, precum şi ale altor categorii de participanţi şi le comunică serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente.

Art. 8  (1) Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, printr-un act administrativ ori notarial, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de stare civilă sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti ori a actului administrativ/notarial, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.
(2) În cazul actelor de stare civilă transcrise în registrele de stare civilă ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, modificările prevăzute la alin. (1) intervenite în România se comunică din oficiu Direcţiei de Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în vederea înscrierii menţiunilor.
(3) Ofiţerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor actualizează SIIEASC, fără a întocmi comunicări, în situaţia în care sunt create condiţiile tehnice necesare.
(4) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), modificările intervenite în statutul civil al unei persoane se transmit informatic serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit exemplarul I al actului de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.
(5) Înscrierea în actele de stare civilă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), a menţiunilor referitoare la modificarea intervenită în statutul civil se poate face atât la cererea persoanei interesate cât şi din oficiu.

Art. 9 În cazul în care ofiţerul de stare civilă sau funcţionarul cu atribuţii de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în atribuţiile sale, persoana nemulţumită poate sesiza instanţa competentă, potrivit legii.

Art. 10 (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate/extrase multilingve de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele/extrasele multilingve de deces, membrilor familiei, persoanelor îndreptăţite ori, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat decesul, altor persoane care justifică un interes legitim. Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către titulari, de către reprezentanţii legali ai acestora sau de către persoanele îndreptăţite, după caz, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În certificatele/extrasele multilingve de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.
(2) În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanelor prevăzute la alin. (1).
(3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa persoanei interesate potrivit alin. (1).
(4) În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta solicită eliberarea certificatului/extrasului multilingv serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei competente, în termen de 3 zile.
(5) În situaţia în care exemplarul I al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria competentă, care primeşte cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, a D.G.E.P.M.B. ori a Arhivelor Naţionale, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă.
Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale la cererea structurilor de stare civilă şi a celor competente ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor autorităţi publice se face gratuit.
(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), cererea privind eliberarea certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se poate depune şi soluţiona de către D.E.P.A.B.D. şi serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv D.G.E.P.M.B., pentru următoarele situaţii:
a) când se solicită eliberarea actului de identitate în condiţiile art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pentru soluţionarea unor situaţii deosebite, legate de urgenţa demersului, cu aprobarea directorului D.E.P.A.B.D./D.G.E.P.M.B./şefului serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.
(7) D.E.P.A.B.D. eliberează certificate de stare civilă în scopul sprijinirii activităţilor specifice desfăşurate de către structurile cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, la solicitarea instituţiilor cu competenţe în domeniu.
(8) Procedura eliberării certificatelor prevăzute la alin. (7) se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(9) Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de  evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.
(10) Cererile privind procurarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale cetăţenilor străini ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România, precum şi ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Afacerilor Interne, sunt soluţionate de către D.E.P.A.B.D.
(11) Transmiterea certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve se face, după caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă acestea au fost solicitate prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României sau prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România.
(12) Certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actele şi faptele de stare civilă sunt valabile şi în străinătate. Extrasele multilingve sunt valabile numai în statele părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei internaţionale de stare civilă.
(13) Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve se completează în sistem informatic sau, după caz, cu cerneală specială de culoare neagră, în condiţiile legii.
(14) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), certificatul de stare civilă/extrasul multilingv al actului de stare civilă se eliberează în baza registrului de stare civilă exemplarul II, în baza cererii depuse la oricare serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primărie a unităţii administrativ-teritoriale sau la oricare misiune diplomatică/oficiu consular de carieră a/al României din străinătate.
(14^1) Dacă, după data prevăzută la art. 2 alin. (4), un act de stare civilă din registrul de stare civilă exemplarul II nu se identifică în SIIEASC, pentru eliberarea certificatului de stare civilă/extrasului multilingv al actului de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria, respectiv misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră a/al României acreditată/acreditat în străinătate care primeşte cererea solicită ofiţerului de stare civilă care are în păstrare registrul de stare civilă exemplarul I constituirea actului de stare civilă respectiv, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, urmând ca certificatul de stare civilă/extrasul multilingv al actului de stare civilă să se elibereze pe baza acestuia.
(15) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4), certificatele/extrasele multilingve ale actelor de stare civilă se pot
emite, transmite şi semna electronic.
(16) Pentru persoanele arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se pot elibera certificate de stare civilă în baza cererii formulate de acestea, avizată de conducerea arestului/penitenciarului, care o transmite pe bază de adresă serviciului public comunitar local de evidenţă a  persoanelor/primăriei competent/competente.

Art. 11 (1) Este interzisă reţinerea certificatelor de stare civilă de către orice persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) În cazul în care autorităţile învestite cu atribuţii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor constată că unele date din cuprinsul unui  certificat de stare civilă nu corespund cu cele din actul pe baza căruia a fost eliberat, certificatul se reţine şi se trimite serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul, în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.

SECȚIUNEA 2: Dovada stării civile

Art. 12 Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă/extrasele multilingve eliberate pe baza acestora.

Art. 13 (1) În cazul prevăzut la art. 9, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti, în situaţiile prevăzute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu privire la dovada stării civile sunt aplicabile şi în cazul în care se solicită serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă”  
(extrase din Legea nr. 119/1996, Republicare 2 MOF nr. 339 – 18/05/2012)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila