Înscrierea divorțului

Conform METODOLOGIE din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011:

SECŢIUNEA 4: Înscrierea divorţului, anulării ori a încetării căsătoriei

Art. 103 (1) Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, comunicată de instanţa judecătorească; de asemenea, înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi, care depune copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(2) Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate privind un cetăţean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.
(3) Sentinţele judecătoreşti de desfacere a căsătoriei rămase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 şi neînscrise sau neînregistrate se înscriu, la cererea celor interesaţi, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie.
(4) Sentinţele de divorţ rămase definitive în perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, dacă nu au fost înscrise pe actele de căsătorie, la cererea soţilor care au obţinut divorţul, în termen de două luni de la rămânerea lor definitivă, nu se vor lua în considerare, hotărârile rămânând fără efect.
(5) În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate, iar din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se solicită declaraţii pe propria răspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a soţului care solicită înscrierea menţiunii de divorţ, după caz, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să îl poarte în urma divorţului.
(6) Pentru înscrierea menţiunii privind divorţul, ofiţerul de stare civilă, care primeşte hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, înscrie pe actul de căsătorie menţiunea corespunzătoare, precum şi pe cele de naştere, pentru situaţia în care S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale are în păstrare ambele acte de naştere ale foştilor soţi; în caz contrar, trimite comunicări de menţiuni către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale care păstrează exemplarul I al actelor de naştere ale foştilor soţi.
Art. 104 (1) Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi, exemplarul I şi II, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ, de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite, în termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.
(3) În adresa de înaintare se menţionează, pe lângă datele de identificare a soţilor, domiciliul avut – atât la data încheierii căsătoriei, cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -, precum şi numărul hotărârii judecătoreşti, data şi instanţa care a pronunţat-o.
Art. 105 Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cel de naştere al soţului supravieţuitor, pe baza comunicării primite de la ofiţerul de stare civilă care a înscris menţiunea de deces pe actul de naştere al decedatului; în acelaşi mod se înscriu şi menţiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morţii; comunicările de menţiuni se transmit în termen de 10 zile S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.

Acte de identitate si certificate de stare civila