Înscrierea divorțului

Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătoreşti definitivă comunicată de instanţa judecătorească, a certificatului de divorţ eliberat de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public; de asemenea, înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi, care depune copie legalizată ori certificată de către ofiţerul de stare civilă, de pe hotărârea judecătorească definitivă.
Cererea privind înscrierea în actele de stare civilă a menţiunii privind desfacerea căsătoriei se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria care are în păstrare actul de căsătorie.
În cazul în care divorțul a fost pronunțat în străinătate, cererea privind înscrierea mențiunii de divorț va fi însoțita de următoarele documente:
a) sentința de divorț emisă de autoritățile străine, în original şi în fotocopie;
b) traducerea legalizată a sentinței, în original și în fotocopie;
c) fotocopia certificatului de naștere și/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea mențiunii;
d) fotocopia pașaportarului emis de autoritățile române sau, după caz, străine.
Dacă din sentința de divorț emisă de autoritățile străine nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se solicită declarație pe propria răspundere din partea soțului care și-a schimbat numele de familie după căsătorie din care să rezulte numele pe care dorește să îl poarte în urma divorțului; numele de familie al celuilalt soț se poartă numai cu consimțământul acestuia.
Înscrierea în actele de stare civilă a hotărârilor străine, care se referă la statutul civil al cetățenilor români, se face după recunoașterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluționa cererea de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă și va fi însoțita de hotărârea străină și traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă, în original, precum și orice alte documente necesare înscrierii mențiunii.
În situațiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de către primăria competentă, însoțită de actul original, fotocopie și traducerea legalizată a acestuia, în limba română.

Acte de identitate si certificate de stare civila