Înscrierea adopției

Conform METODOLOGIE din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011:

SECŢIUNEA 3: Înscrierea adopţiei, a anulării sau a desfacerii adopţiei

Art. 98 (1) În cazul adopţiei, de către cetăţeni români cu domiciliul în ţară, se întocmeşte un nou act de naştere, de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.
(2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul celui adoptat sau pe raza căreia se află sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.
(3) Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către D.S.C. – Sector 1.
(4) În noul act de naştere întocmit, rubrica „Locul naşterii” se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde se întocmeşte actul, iar rubricile privind părinţii se completează cu numele şi prenumele adoptatorilor.
(5) În toate cazurile, se retrage certificatul de naştere iniţial şi se expediază, spre anulare, emitentului.
(6) După întocmirea noului act de naştere, se trimite comunicarea de menţiune S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrat primul act de naştere al celui adoptat, care, după operarea menţiunii, la rubrica „Certificate eliberate”, înscrie următorul text: „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT”.
(7) Adopţiile cu efecte restrânse, aprobate anterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adopţiei, se înscriu în baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare şi a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al celui adoptat şi, după caz, pe actul de căsătorie.
Art. 99 La întocmirea noilor acte de naştere, ca urmare a adopţiei, se ţine seama de următoarele:
a) pentru întocmirea actului de naştere ca urmare a adopţiei sunt necesare următoarele documente: hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviinţat adopţia, actele de identitate sau paşapoartele părinţilor adoptatori, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz;
b) dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naştere privind „Numele de familie al mamei”, respectiv „Numele de familie al tatălui”, se completează cu numele de familie obţinut prin căsătorie;
c) dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită, în noul act de naştere se completează numai rubricile privind pe tată/mamă, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celalalt soţ adoptă, se întocmeşte un nou act de naştere;
d) în cazul în care adopţia este făcută de o persoană necăsătorită, rubrica privind tatăl/mama copilului se completează cu numele şi prenumele celui/celei care a adoptat;
e) dacă cei care adoptă sunt căsătoriţi şi poartă nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentinţa judecătorească de încuviinţare a adopţiei.
Art. 100 (1) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.
(2) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la D.S.C. – Sector 1, în baza documentelor eliberate de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93 alin. (2)  şi (3) .
(3) Adopţiile înregistrate la alte oficii de stare civilă decât cel prevăzut la alin. (2)  sunt şi rămân valabile.
Art. 101 Menţiunea privind adopţia se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor săi minori; în cazul copiilor majori, se înscrie numai la cererea acestora.
Art. 102 (1) Anularea sau desfacerea adopţiei, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, se înscrie prin menţiune.
(2) În aceste cazuri, pe actul de naştere întocmit în urma adopţiei, la rubrica „Certificate eliberate”, se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT”.
(3) După operarea acestor menţiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere în urma adopţiei comunică anularea sau desfacerea adopţiei la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost întocmit primul act de naştere, care, la rândul său, operează menţiunea pe marginea actului de naştere şi anulează textul înscris la rubrica „Certificate eliberate” cu o linie orizontală trasată cu cerneală roşie; după efectuarea acestor operaţiuni, actul de naştere întocmit anterior adopţiei rămâne valabil.
(4) Dacă pe marginea actului de naştere întocmit în urma adopţiei există menţiune de căsătorie, se comunică la locul înregistrării actului iniţial şi menţiunea de căsătorie, pentru a fi operată pe marginea acelui act; la locul înregistrării căsătoriei se comunică menţiunea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39.

Acte de identitate si certificate de stare civila