Divortul

Conform METODOLOGIE din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011:
 
CAPITOLUL IX: Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă
 
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 164 Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Art. 165 (1) Înregistrarea cererilor de divorţ pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ, al cărui model este stabilit în anexa nr. 60.
(2) Numerele de înregistrare se repartizează de către structura de specialitate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în mod distinct faţă de cele repartizate pentru alte categorii de cereri.
(3) Evidenţa certificatelor de divorţ eliberate se ţine într-un registru al cărui model este stabilit în anexa nr. 61.
 
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă
Art. 166 (1) Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62.
(2) În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:
a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;
b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
c) nu este pus sub interdicţie;
d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
(3) În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere:
a) adresa ultimei locuinţe comune;
b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.
Art. 167 (1) La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:
a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;
b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată potrivit art. 166 alin. (3) lit. a) nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate.
(3) În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
(4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui interpret şi traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63.
(5) După confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) şi, după caz, alin. (2) cu datele înscrise în cererea de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepţia certificatului de căsătorie, în cazul căruia se reţine originalul.
(6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către ofiţerul de stare civilă delegat atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.
Art. 168 Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente:
a) pentru cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
c) pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
d) pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
e) pentru cetăţenii străini beneficiari ai protecţiei internaţionale în România – documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară;
f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
Art. 169 Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
Art. 170 (1) Cererea de divorţ este însoţită de documentele prevăzute la art. 167 şi se constituie într-un dosar de divorţ.
(2) Numerotarea dosarelor de divorţ se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici.

SECŢIUNEA 3: Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ
Art. 171 (1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64.
(2) În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 65.
(3) Dispoziţiile art. 167 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 172 (1) Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut la art. 171 alin. (1), dosarul de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 66.
(2) Dosarul de divorţ se clasează în aceleaşi condiţii prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:
a) dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, potrivit art. 171 alin. (2);
b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.
(3) Referatul întocmit în condiţiile alin. (1) sau (2) se arhivează la dosarul de divorţ.
Art. 173 (1) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 166 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) şi la art. 171 alin. (1), ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.
(2) Numărul certificatului de divorţ este distinct de numărul dosarului de divorţ, în ordinea soluţionării dosarelor. Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria.
(3) La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii „Desfăcut căsătoria cu …………….,înregistrată la numărul …………………., prin Certificatul de divorţ nr. …………………………………. din ……………………………………. al Primăriei ……………………… judeţul ……….. Titularul va purta numele de familie …………………….. Actul de identitate va fi preschimbat până la data de ……………………… ” Termenul de preschimbare este de 15 zile.
(4) Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.
Art. 174 (1) În vederea realizării evidenţei centralizate a certificatelor de divorţ, la nivelul D.E.P.A.B.D. se constituie Registrul unic al certificatelor de divorţ, care se poate ţine şi în sistem informatic.
(2) Înainte de eliberarea certificatului de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.
(3) În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru acelaşi divorţ s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, număr de certificat la cererea unui alt ofiţer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorţ.
Art. 175 Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
Art. 176 Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.
Art. 177 (1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
(2) La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorţ se menţionează în partea superioară dreaptă menţiunea „DUPLICAT”.
(3) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorţ, făcându-se menţiuni despre aceasta în dosarul de divorţ.
 
SECŢIUNEA 4: Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă
Art. 178 În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.

2 comentarii la „Divortul”

 1. Buna ziua o intrebare nu stau cu fostul sőt din 2009 si in 2007 neam casatorit la primaria tirnaveni si nu stau in tára sint plecata in ungaria de fostul sőt nu stiu nimic as vrea sa mise desfacere de casatorie fara fostul sot im acorda desfacere de casatorie primaria eu nu mai am domicil stabil in Románia va multumesc

  1. Desfacerea căsătoriei se poate face în următoarele moduri:
   1. Pe cale administrativă, conform H.G. nr.64/2011
   SECŢIUNEA 2: Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă
   Art. 166
   (1) Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în
   faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află
   ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62.
   (2) În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:
   a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;
   b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
   c) nu este pus sub interdicţie;
   d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
   (3) În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere:
   a) adresa ultimei locuinţe comune;
   b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

   2. Pe cale judecătorească

   3. Prin decesul unuia dintre soți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila