Rectificarea actelor de stare civilă

CAPITOLUL V: Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora

Art. 125 (1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere.
Art. 126 (1) În cazul anulării, modificării sau al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de către parchet; cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului şi a concluziilor procurorului.
(2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de cetăţenii străini se adresează Judecătorie Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, iar competenţa efectuării verificărilor revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza căruia aceştia şi-au ales domiciliul pentru citare.
(3) Actul de sesizare a instanţei judecătoreşti va fi însoţit de extrase de pe actul în cauză, exemplarele I şi II, cu toate menţiunile existente în acestea.
Art. 127 (1) Anularea se poate cere în cazul când:
a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;
b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective;
c) faptul sau actul de stare civilă nu există;
d) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;
e) menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;
f) menţiunea a fost înscrisă cu un text greşit.
(2) Anularea actului de stare civilă ori a unei menţiuni se face prin bararea acestora cu două linii, în diagonală, respectiv „X”, trasate cu cerneală roşie, şi înscrierea, în rubrica „Menţiuni”, a numărului şi a datei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi a denumirii instanţei care a pronunţat-o.
(3) Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, aşa cum sunt descrise în cap. III.
(4) Completările se înscriu, în întregime, cu cerneală roşie.
Art. 128 (1) Verificările ce se efectuează în cazul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă sau/şi a menţiunilor înscrise pe acestea trebuie să stabilească temeinicia cererii solicitantului; în acest scop, se verifică actul de stare civilă care face obiectul acţiunii, pentru a stabili dacă la întocmirea acestuia s-a comis o eroare şi în ce constă aceasta, precum şi actele de stare civilă ale petiţionarului şi, după caz, ale părinţilor săi, prezentate în motivarea cererii.
(2) În referatul prin care se comunică instanţei judecătoreşti rezultatul verificărilor se menţionează în ce constă eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmează a fi reţinute în sentinţă ori procedura de urmat, în cazul în care cererea nu face obiectul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea.
(3) Referatul cu rezultatul verificărilor se întocmeşte de şeful structurii de stare civilă şi se semnează de şeful S.P.C.L.E.P.
Art. 129 (1) În cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53, însoţită de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 125 alin. (2) ; aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
(2) Ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea o înregistrează şi o prezintă primarului, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, după ce în prealabil referatul a fost avizat de către S.P.C.J.E.P.
(3) În situaţia în care cererea de rectificare a unui act de stare civilă se depune la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se înaintează, de îndată, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.
(4) La primirea cererii şi a documentelor justificative, ofiţerul de stare civilă identifică actul de stare civilă care se solicită a fi rectificat şi procedează conform alin. (2) ; după emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 125 alin. (2) , o expediază, împreună cu certificatul de stare civilă, completat corect, ca urmare a rectificării actului, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la care a primit cererea.
(5) Ofiţerul de stare civilă care primeşte dispoziţia, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, în vederea eliberării certificatului de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe bază de semnătură; certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite instituţiei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii corespunzătoare pe marginea actului, la rubrica „Certificate eliberate”.
(6) Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situaţii:
a) când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care au înregistrat iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93 alin. (2) şi (3) ;
b) când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a înscris/a transcris actul;
c) când eroarea se datorează traducerii prezentate.
(7) Prevederile art. 128 alin. (1)  şi (2)  se aplică în mod corespunzător.
Art. 130 (1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă şi se face prin bararea textului greşit cu o linie orizontală şi înscrierea, cu cerneală roşie, deasupra, a noului text.
(2) La rubrica „Menţiuni” se înscriu numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care a emis-o, precum şi conţinutul rectificării.
(3) Dispoziţia prevăzută la art. 125 alin. (2)  poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

Acte de identitate si certificate de stare civila