Termen

ANUNŢ

Datorită unor probleme tehnice, apărute la nivel central, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate se modifică până la limita legală de 30 de zile, putând fi prelungit cu 15 zile.


Informațiile de mai jos nu mai sunt valabile până la rezolvarea problemelor tehnice menționate.

   Potrivit art. 2 din O.G. nr. 2/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare: „prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, (…).”

   Conform art. 8 alin. (1) din actul normativ de referință, autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, termenul de soluționare putând fi prelungit cu 15 zile în condițiile art.9.

Compartiment Evidența persoanelor:

Conform Ordonanței de urgență nr. 97/2005, art. 15. aliniatul (5)

   Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.”
   Eliberarea actelor de identitate de către SPCLEP Târnaveni se face într-un termen mediu de 10 zile.

   Există posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate, în situații sau pentru motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audiențe la șeful serviciului și completarea unei cereri.

Compartiment Stare civilă:

În activitatea de stare civilă, termenul de soluționare al cererilor cetățenilor, în funcție de obiectul acestora este cel prevăzut de O.G. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare cu excepția cazurilor în care legea specială dispune altfel.
În acest sens, exemplificăm:
Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit cetățenia română, se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere – art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă se soluționează în termen de 30 de zile, prin dispoziție a primarului – art. 54 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea se soluționează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziției primarului – art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă, se soluționează prin emiterea de către președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București, a dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor competent – art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.