Acte identitate

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator( daca este cazul);
– certificatul de nastere, original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor,
original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate sau a cartii de identitate provizorie.

Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului unde solicita stabilirea domiciliului, este necesar acordul proprietarului.
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila
Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare. La cererea de act de identitate ca urmare a furtului celor vechi, solicitantul trebuie sa prezinte si dovada reclamarii furtului.
In situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Prentru informatii suplimentare privind eliberarea actelor de identitate puteti suna la numarul de telefon 0265-443417, in timpul programului de lucru al SPCLEP Tarnaveni.

 

Baza legala pentru eliberarea actelor de identitate este O.U. 97/2005:

”   Art. 12.(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.
   (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
   (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
   (4) Buletinele de identitate, eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.
   Art. 14.(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.
   (2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
   (3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă formularul-tip pe care cetăţenii români îl completează pentru obţinerea unui act de identitate şi care conţine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
   (4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
   (5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Pentru persoana care nu deţine astfel de documente ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.
   (6) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
   (7) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
   (8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
   (9) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
   Art. 15.(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate la art. 14 alin. (3) şi (4).
   (2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.
   Art. 16.(1) Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internaţi, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială li se eliberează acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
   (2) În situaţia în care părinţii celor prevăzuţi la alin. (1) nu sunt cunoscuţi sau nu pot fi identificaţi, la rubrica „Domiciliu” se înscrie adresa centrului respectiv.
   Art. 17.(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:
   a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
   b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
   c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
   d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
   (2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.
   Art. 19.(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
   a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
   b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
   c) în cazul schimbării domiciliului;
   d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
   e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
   f) în cazul deteriorării actului de identitate;
   g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
   h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
   i) în cazul schimbării sexului;
   j) în cazul anulării;
   k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
   (2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
   (3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

  Art. 20.(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

   a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
   b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
   (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. ”

 

Leave a Comment