Acte identitate

Baza legala pentru eliberarea actelor de identitate este O.U.G. 97/2005:

”   Art. 12.(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.
   (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
   (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
   (4) Buletinele de identitate, eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.
   Art. 14.(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.
   (2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
   (3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă formularul-tip pe care cetăţenii români îl completează pentru obţinerea unui act de identitate şi care conţine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
   (4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
   (5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Pentru persoana care nu deţine astfel de documente ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.
   (6) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
   (7) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
   (8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
   (9) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
   Art. 15.(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate la art. 14 alin. (3) şi (4).
   (2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.
   Art. 16.(1) Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internaţi, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială li se eliberează acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
   (2) În situaţia în care părinţii celor prevăzuţi la alin. (1) nu sunt cunoscuţi sau nu pot fi identificaţi, la rubrica „Domiciliu” se înscrie adresa centrului respectiv.
   Art. 17.(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:
   a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
   b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
   c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
   d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
   (2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.
   Art. 19.(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
   a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
   b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
   c) în cazul schimbării domiciliului;
   d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
   e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
   f) în cazul deteriorării actului de identitate;
   g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
   h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
   i) în cazul schimbării sexului;
   j) în cazul anulării;
   k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
   (2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
   (3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

  Art. 20.(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

   a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
   b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
   (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. ”

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator( daca este cazul);
– certificatul de nastere, original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor,
original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate sau a cartii de identitate provizorie.

Atentie!

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului SPCLEP.
 În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

 In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila

 Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare. La cererea unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui vechi, solicitantul trebuie sa prezinte si dovada reclamarii furtului, obtinuta in urma reclamarii furtului.

 In situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

 Pentru informatii suplimentare privind eliberarea actelor de identitate, puteti suna la numarul de telefon 0265-443417, in timpul programului de lucru al SPCLEP Tarnaveni.

12 Comments

 • Simona spune:

  Buna ziua! La reinnoirea cartii de identitate prin procura in numele cui intocmim cererea sí in numele cui facem programarea?
  Multumesc

 • Dragan spune:

  Buna ziua ..in cate zile pot sa imi schib buletinul expirat ….nu sut in tara si asi dori sa il fac la urgenta pentru ca nu am concediu?multumesc

  • spclep_evp spune:

   Termenul legal pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu inca 15 zile.
   La SPCLEP Tarnaveni, termenul mediu pentru obtinerea actelor de identitate este de 10 zile.
   In legislatia privind actele de identitate nu sunt prevazute situatii de urgenta, insa Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Mures poate prelua, in situatii deosebite, cereri de eliberare a unor noi acte de identitate intr-un termen de maxim 2 zile lucratoare.
   Mentionez ca, anterior deplasarii la DJEP Mures, este necesar sa va prezentati cu toate documentele necesare obtinerii noului act de identitate la ghiseul SPCLEP Tarnaveni. Daca documentele prezentate corespund, functionarii SPCLEP vor anunta DJEP asupra solicitarii dumneavoastra.

   Pentru a va beneficia de obtinerea unui act de identitate in termen de maxim 2 zile, trebuie sa detineti unul din urmatoarele documente:
   – un bilet pentru un mijloc de transport, avand data de plecare in strainatate termenul mentionat mai sus;
   – o adeverinta de la scoala sau de la locul de munca, in care se precizeaza data la care trebuie sa fiti prezenti in strainatate, care de asemenea trebuie sa se incadreze in termenul mentionat mai sus si sa fie tradusa la un traducator autorizat;
   – acte medicale din care sa rezulte ca trebuie sa plecati la tratament la o data fixa, care trebuie sa se incadreze in termenul mentionat mai sus.

   Nu uitati sa aduceti cu dumneavoastra originalele certificatelor de stare civila( nastere dumneavoastra, nasterea copiilor minori, casatoria dumneavoastra-daca e cazul), sentinta de divort sau certificatul de divort( daca e cazul), actul de proprietate asupra imobilului de locuit unde va faceti domiciliu si unde sunteti proprietar.
   Pentru mai multe amanunte, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon +40265443417, in timpul programului de lucru, sau prin email la adresa spclep@primariatarnaveni.ro.

 • Ursachi Maria-Cornelia spune:

  Pasapoartele nu constituie acte de identitate valabile? Daca cineva are resedinta in alta tara si acolo se legitimeaza cu pasaportul, trebuie sa-si procure si carte de identitate?
  Obtinerea unei carti de identitate noi, in locul celei expirate, mi se pare a fi conditionata de prea multi factori si termene, deci dificila. (de exemplu, dovedirea domiciliului ramas neschimbat, dar care trebuie dovedit din nou)

  • spclep_evp spune:

   Stimata doamna,
   In conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicata, CAPITOLUL III: Actele de identitate, Art. 12:
   (3)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate., iar Art. 13
   (1)Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

   Pasaportul nu este un act de identitate, ci un document de calatorie, in conformitate cu Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, CAPITOLUL II: Documente de călătorie în străinătate, SECŢIUNEA 1: Tipuri de documente de călătorie, Art. 6:
   (1)Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:
   a)paşaport diplomatic;
   b)paşaport de serviciu;
   c)paşaport diplomatic electronic;
   d)paşaport de serviciu electronic;
   e)paşaport simplu;
   f)paşaport simplu electronic;
   g)paşaport simplu temporar;
   h)titlu de călătorie.

   Va rog sa fiti mai explicita referitor la afirmatia ca obtinerea unui act de identitate este „conditionata de prea multi factori si termene”.
   Am sa va indic punctual baza legala a functionarii serviciului nostru, pentru a vedea ca nu facem decat sa respectam legislatia in vigoare:
   – conditionata de prea multi factori:
   A. Locul unde se depune cererea pentru acte de identitate este conform Art. 14 din O.U.G. 97/2005:
   (1)Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.
   (2)Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:
   a)la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie;
   b)la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă
   (3)Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
   (4)În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
   (5)Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
   (6)Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

   B. Documentele necesare sunt stabilite la Art. 15 din O.U.G. 97/2005:
   (1)Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
   (2)Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
   (2)Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
   (la data 22-iul-2013 Art. 15, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 235/2013 )
   (3)Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:
   a)au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, starea civilă şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
   a)au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
   b)solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).
   (4)În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

   C. Termenul in care se pot obtine actele de identitate este prevazut la Art.15 aliniatul (5):
   Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

   Mentionez ca la SPCLEP Tarnaveni, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este in medie de 10 zile.

   Pentru alte clarificari, va rugam sa sunati la numarul de telefon 0265-443417.

 • damian carmen spune:

  Buna seara ,as dori o informatie fiul meu implineste18 ani pe 13 octombrie ,poate sa isi schimbe buletinul inainte de a implini 18 ani?

  • spclep_evp spune:

   Actele de identitate pot fi preschimbate cu 6 luni inainte de data expirarii, fiind obligatorie preschimbarea cu 15 zile inainte de aceasta data.

 • Sebastian spune:

  Buna ziua,
  Am nevoie de o informatie.
  schimbarea cartii de identitate expirata.
  Se poate face fara a veni in tara? Momentan locuiesc in Italia. Mi a expirat CI anul trecut .
  Apartamentul este pe numele mamei mele si a Surorilor ei

  • spclep_evp spune:

   Din străinătate, aveți posibilitatea de a împuternici pe cineva din România să vă preschimbe actul de identitate, doar printr-o procură specială dată la ambasadele sau consulatele statului roman. Această procură specială se trimite împuternicitului din România, care depune la SPCLEP cererea în numele dvs, însoțită de următoarele documente:
   – actul de identitate care a expirat sau urmează să expire și cartea de alegător aferentă( dacă este cazul);
   – certificatul de naștere, original și copie;
   – certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
   – hotărârea de divorț, definitiva și irevocabila, dacă este cazul, original și copie;
   – certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,
   original și copie;
   – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original și copie;
   – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
   – chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(astăzi, 12.09.2017, este în valoarea de 7 lei).
   Atenție, să menționați în procură toate motivele pentru care solicitați obținerea noului act de identitate!
   (ex.: schimbare de domiciliu, nume, pierdere, furt – în acest caz este nevoie și de dovada înregistrării furtului la unitatea de politie a localității în care s-a produs furtul, cu traducere în limba română)

 • Ana spune:

  Buna seara,

  Rugamintea mea este urmatoarea:

  As vrea sa stiu daca pot transcrie un autovehicul daca posed Carte Identitate
  Provizorie (adica nu pot prezenta documente pentru dovedirea calitatii de proprietar si in locul Cartii de Identitate mi s-a eliberat o Carte Identitate Provizorie, CIP).

  Precizez ca pe site-urile Serviciilor Inmatriculari din tara nu se mentioneaza Carte Identitate solicitant sau Carte Identitate Provizorie solicitant.

  Va multumesc anticipat.

  • spclep_evp spune:

   Cartea de identitate provizorie reprezinta un act de identitate si este recunoscut ca atare in tara noastra.
   Pentru mai multe amanunte, va rog sa va adresati direct la:
   Serviciul Public Comunitar Regim Pemise de Conducere si
   Înmatriculare a Vehiculelor
   Str. Călărașilor, nr 26-28, Tg. Mureș
   e-mail: permise@prefecturamures.ro
   Telefon informaţii înmatriculări auto 0265-261686
   Fax, 0265-250775

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.