Acte identitate

Baza legala pentru eliberarea actelor de identitate este O.U.G. 97/2005:

”   Art. 12.(1)Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.
(2)În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.
(3)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
   Art. 14.(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.
(2) Cetăţenii români cu domiciliul în România, aflaţi temporar în străinătate, pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:
a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art. 20 alin. (1) lit. b) – d);
b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă.
(3) Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
(5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
(6) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
   Art. 16.(1) Cartea de identitate se eliberează:
a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.
(2) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:
a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.
(3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:
a) unei cărţi electronice de identitate în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);
b) unei cărţi de identitate simple.
(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 121, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.


   Art. 19.(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.
(2)Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează:
a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);
c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).
(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.
Art. 20
(1)Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a)când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple sau a cărţii electronice de identitate;
(la data 07-aug-2020 Art. 20, alin. (1), litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 162/2020 )
b)când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;
c)în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
d)când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, a unei cărţi de identitate simple sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b) şi e) – j), la cererea cetăţeanului.
(la data 07-aug-2020 Art. 20, alin. (1), litera D. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 162/2020 )
(2)Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de:
a)un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c);
b)45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d).
(la data 07-aug-2020 Art. 20, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 162/2020 )
(3)Prevederile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător..

   Art. 20. (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
   a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
   b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
   (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. „

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate:
– actul de identitate;
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naștere, original și copie;
– certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
– hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul, original și copie;
– certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
– chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate sau a cărții de identitate provizorie.

Atentie!

 Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului SPCLEP.
 În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată în prezenta polițistului de siguranță publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

 În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitiva și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civila.

 Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare. La cererea unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui vechi, solicitantul trebuie sa prezinte și dovada obținută în urma reclamării furtului.

 În situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitiva și irevocabila sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civila.

 Pentru informații suplimentare privind eliberarea actelor de identitate, puteți suna la numărul de telefon 0265-443417, în timpul programului de lucru al SPCLEP Târnăveni.

12 comentarii la „Acte identitate”

 1. Buna ziua! La reinnoirea cartii de identitate prin procura in numele cui intocmim cererea sí in numele cui facem programarea?
  Multumesc

 2. Buna ziua ..in cate zile pot sa imi schib buletinul expirat ….nu sut in tara si asi dori sa il fac la urgenta pentru ca nu am concediu?multumesc

  1. Termenul legal pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu inca 15 zile.
   La SPCLEP Tarnaveni, termenul mediu pentru obtinerea actelor de identitate este de 10 zile.
   In legislatia privind actele de identitate nu sunt prevazute situatii de urgenta, insa Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Mures poate prelua, in situatii deosebite, cereri de eliberare a unor noi acte de identitate intr-un termen de maxim 2 zile lucratoare.
   Mentionez ca, anterior deplasarii la DJEP Mures, este necesar sa va prezentati cu toate documentele necesare obtinerii noului act de identitate la ghiseul SPCLEP Tarnaveni. Daca documentele prezentate corespund, functionarii SPCLEP vor anunta DJEP asupra solicitarii dumneavoastra.

   Pentru a va beneficia de obtinerea unui act de identitate in termen de maxim 2 zile, trebuie sa detineti unul din urmatoarele documente:
   – un bilet pentru un mijloc de transport, avand data de plecare in strainatate termenul mentionat mai sus;
   – o adeverinta de la scoala sau de la locul de munca, in care se precizeaza data la care trebuie sa fiti prezenti in strainatate, care de asemenea trebuie sa se incadreze in termenul mentionat mai sus si sa fie tradusa la un traducator autorizat;
   – acte medicale din care sa rezulte ca trebuie sa plecati la tratament la o data fixa, care trebuie sa se incadreze in termenul mentionat mai sus.

   Nu uitati sa aduceti cu dumneavoastra originalele certificatelor de stare civila( nastere dumneavoastra, nasterea copiilor minori, casatoria dumneavoastra-daca e cazul), sentinta de divort sau certificatul de divort( daca e cazul), actul de proprietate asupra imobilului de locuit unde va faceti domiciliu si unde sunteti proprietar.
   Pentru mai multe amanunte, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon +40265443417, in timpul programului de lucru, sau prin email la adresa spclep@primariatarnaveni.ro.

 3. Pasapoartele nu constituie acte de identitate valabile? Daca cineva are resedinta in alta tara si acolo se legitimeaza cu pasaportul, trebuie sa-si procure si carte de identitate?
  Obtinerea unei carti de identitate noi, in locul celei expirate, mi se pare a fi conditionata de prea multi factori si termene, deci dificila. (de exemplu, dovedirea domiciliului ramas neschimbat, dar care trebuie dovedit din nou)

  1. Stimata doamna,
   In conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicata, CAPITOLUL III: Actele de identitate, Art. 12:
   (3)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate., iar Art. 13
   (1)Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

   Pasaportul nu este un act de identitate, ci un document de calatorie, in conformitate cu Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, CAPITOLUL II: Documente de călătorie în străinătate, SECŢIUNEA 1: Tipuri de documente de călătorie, Art. 6:
   (1)Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:
   a)paşaport diplomatic;
   b)paşaport de serviciu;
   c)paşaport diplomatic electronic;
   d)paşaport de serviciu electronic;
   e)paşaport simplu;
   f)paşaport simplu electronic;
   g)paşaport simplu temporar;
   h)titlu de călătorie.

   Va rog sa fiti mai explicita referitor la afirmatia ca obtinerea unui act de identitate este „conditionata de prea multi factori si termene”.
   Am sa va indic punctual baza legala a functionarii serviciului nostru, pentru a vedea ca nu facem decat sa respectam legislatia in vigoare:
   – conditionata de prea multi factori:
   A. Locul unde se depune cererea pentru acte de identitate este conform Art. 14 din O.U.G. 97/2005:
   (1)Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.
   (2)Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:
   a)la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie;
   b)la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă
   (3)Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
   (4)În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
   (5)Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
   (6)Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

   B. Documentele necesare sunt stabilite la Art. 15 din O.U.G. 97/2005:
   (1)Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
   (2)Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
   (2)Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
   (la data 22-iul-2013 Art. 15, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 235/2013 )
   (3)Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:
   a)au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, starea civilă şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
   a)au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
   b)solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).
   (4)În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

   C. Termenul in care se pot obtine actele de identitate este prevazut la Art.15 aliniatul (5):
   Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

   Mentionez ca la SPCLEP Tarnaveni, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este in medie de 10 zile.

   Pentru alte clarificari, va rugam sa sunati la numarul de telefon 0265-443417.

 4. Buna seara ,as dori o informatie fiul meu implineste18 ani pe 13 octombrie ,poate sa isi schimbe buletinul inainte de a implini 18 ani?

  1. Actele de identitate pot fi preschimbate cu 6 luni inainte de data expirarii, fiind obligatorie preschimbarea cu 15 zile inainte de aceasta data.

 5. Buna ziua,
  Am nevoie de o informatie.
  schimbarea cartii de identitate expirata.
  Se poate face fara a veni in tara? Momentan locuiesc in Italia. Mi a expirat CI anul trecut .
  Apartamentul este pe numele mamei mele si a Surorilor ei

  1. Din străinătate, aveți posibilitatea de a împuternici pe cineva din România să vă preschimbe actul de identitate, doar printr-o procură specială dată la ambasadele sau consulatele statului roman. Această procură specială se trimite împuternicitului din România, care depune la SPCLEP cererea în numele dvs, însoțită de următoarele documente:
   – actul de identitate care a expirat sau urmează să expire și cartea de alegător aferentă( dacă este cazul);
   – certificatul de naștere, original și copie;
   – certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
   – hotărârea de divorț, definitiva și irevocabila, dacă este cazul, original și copie;
   – certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor,
   original și copie;
   – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original și copie;
   – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
   – chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(astăzi, 12.09.2017, este în valoarea de 7 lei).
   Atenție, să menționați în procură toate motivele pentru care solicitați obținerea noului act de identitate!
   (ex.: schimbare de domiciliu, nume, pierdere, furt – în acest caz este nevoie și de dovada înregistrării furtului la unitatea de politie a localității în care s-a produs furtul, cu traducere în limba română)

 6. Buna seara,

  Rugamintea mea este urmatoarea:

  As vrea sa stiu daca pot transcrie un autovehicul daca posed Carte Identitate
  Provizorie (adica nu pot prezenta documente pentru dovedirea calitatii de proprietar si in locul Cartii de Identitate mi s-a eliberat o Carte Identitate Provizorie, CIP).

  Precizez ca pe site-urile Serviciilor Inmatriculari din tara nu se mentioneaza Carte Identitate solicitant sau Carte Identitate Provizorie solicitant.

  Va multumesc anticipat.

  1. Cartea de identitate provizorie reprezinta un act de identitate si este recunoscut ca atare in tara noastra.
   Pentru mai multe amanunte, va rog sa va adresati direct la:
   Serviciul Public Comunitar Regim Pemise de Conducere si
   Înmatriculare a Vehiculelor
   Str. Călărașilor, nr 26-28, Tg. Mureș
   e-mail: permise@prefecturamures.ro
   Telefon informaţii înmatriculări auto 0265-261686
   Fax, 0265-250775

Dă-i un răspuns lui Dragan Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Acte de identitate si certificate de stare civila